प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

प्रदिप यादव
पर्सा - १
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 59, पुरुष
नौशाद अंसारी
पर्सा - १
बर्ष: 27, पुरुष
बर्ष: 80, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 32, पुरुष
बरुण चौरसीया
पर्सा - १
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
फरीद आलम
पर्सा - १
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 68, पुरुष