प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

राम शंकर यादव
सिराहा - १
बर्ष: 61, पुरुष
बर्ष: 74, पुरुष
युगल किशोर साह
सिराहा - १
बर्ष: 42, पुरुष
सरिता गिरी
सिराहा - १
बर्ष: 60, महिला
मनोज पासमान
सिराहा - १
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
रीता देवी साह
सिराहा - १
बर्ष: 43, महिला
सिरीया पासमान
सिराहा - १
बर्ष: 53, पुरुष
बर्ष: 58, पुरुष
ओम सिंह
सिराहा - १
बर्ष: 26, पुरुष
बिद्यापती झा
सिराहा - १
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष
राम ध्यान महतो
सिराहा - १
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
राम कुमार साह
सिराहा - १
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 30, पुरुष