प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 65, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
दिप कुमार लामा
सिराहा - ३
बर्ष: 47, पुरुष
राम पुकार यादव
सिराहा - ३
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
बौवे लाल यादव
सिराहा - ३
बर्ष: 67, पुरुष
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 31, पुरुष
बर्ष: 40, पुरुष
नारायण ठाकुर
सिराहा - ३
बर्ष: 31, पुरुष
सीता पौखरेल
सिराहा - ३
बर्ष: 47, महिला
बर्ष: 31, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
सुमित श्रेष्ठ
सिराहा - ३
बर्ष: 27, पुरुष