प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 56, महिला
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 31, पुरुष
बर्ष: 55, पुरुष
राजन घोरासाइने
काभ्रे - १
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष