प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 61, पुरुष
बर्ष: 60, पुरुष
महाजन यादव
धनुषा - ४
बर्ष: 66, पुरुष
बर्ष: 27, पुरुष
बर्ष: 57, पुरुष
बर्ष: 59, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 26, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 25, पुरुष
कलम देव यादव
धनुषा - ४
बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष
रामगुण यादव
धनुषा - ४
बर्ष: 25, पुरुष
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 27, पुरुष
राम अचल यादव
धनुषा - ४
बर्ष: 25, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
नवल यादव
धनुषा - ४
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 29, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष