प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 63, पुरुष
सिताराम महतो
सुनसरी - २
बर्ष: 67, पुरुष
रामानन्द मेहता
सुनसरी - २
बर्ष: 40, पुरुष
दिपक राज चौधरी
सुनसरी - २
बर्ष: 51, पुरुष
नुनु राम चौधरी
सुनसरी - २
बर्ष: 47, पुरुष
राजेश चौधरी
सुनसरी - २
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 69, पुरुष
फरेन्द्र शाह
सुनसरी - २
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 27, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 56, पुरुष
बर्ष: 60, पुरुष
बर्ष: 30, पुरुष
बर्ष: 29, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष
बाबुराम सुबेदी
सुनसरी - २
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
चेतनाथ पौडेल
सुनसरी - २
बर्ष: 40, पुरुष
वविता नुन्दी
सुनसरी - २
बर्ष: 35, महिला