प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 57, पुरुष
दिपक मगर
खोटाङ - १
बर्ष: 31, पुरुष