प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 50, पुरुष
राजेश साह
बारा - २
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 54, पुरुष
राम प्रसाद
बारा - २
बर्ष: 54, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 60, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 32, पुरुष
बर्ष: 49, पुरुष