प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

सुक्र तमाङ्ग
दोलखा - १
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 36, पुरुष
जगदीश खरेल
दोलखा - १
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
बद्री दाहाल
दोलखा - १
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष