प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 51, पुरुष
स्वतन्त्र
विजयी 21820 मत
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 69, पुरुष
बर्ष: 58, पुरुष
बर्ष: 69, पुरुष
बर्ष: 44, महिला
बर्ष: 37, पुरुष