प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 72, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 61, पुरुष