प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 56, पुरुष
गणेश धिमाल
बारा - १
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 31, पुरुष
अनवर अंसारी
बारा - १
बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 27, पुरुष
बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 81, पुरुष