प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 50, महिला
बर्ष: 49, पुरुष
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 58, पुरुष
गोपाल दास
बारा - ३
बर्ष: 58, पुरुष
बर्ष: 70, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष