प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 39, महिला
राम जनम चौधरी
कैलाली - १
बर्ष: 62, पुरुष
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 44, पुरुष
धन बहादुर मगर
कैलाली - १
बर्ष: 70, पुरुष