प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 54, पुरुष
बर्ष: 68, महिला
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
सुरेश कवाँ
मोरङ - २
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 25, पुरुष