प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 73, पुरुष
बर्ष: 65, पुरुष
मदन लाल पौडेल
नवलपुर - २
बर्ष: 34, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष
कलावती पुन
नवलपुर - २
बर्ष: 53, महिला
बर्ष: 57, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 26, पुरुष
मकसद धुनिया
नवलपुर - २
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष