प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 62, पुरुष
बर्ष: 25, पुरुष
बर्ष: 31, पुरुष
बर्ष: 64, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
रेवन्त झा
रौतहट - १
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 30, पुरुष
कोशिला देवी
रौतहट - १
बर्ष: 46, महिला