प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 66, पुरुष
पवन चौधरी
बारा - ४
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 63, पुरुष
बर्ष: 74, पुरुष
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 56, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 29, पुरुष
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 56, पुरुष
हरि महरा
बारा - ४
बर्ष: 51, पुरुष