प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 66, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
खेमराज दहाल
झापा - २
बर्ष: 60, पुरुष