प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

गोपाल नेपाली
दैलेख - १
बर्ष: 58, पुरुष
बर्ष: 65, पुरुष