प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 54, पुरुष
बर्ष: 33, पुरुष
दुर्पता सोमै
पाल्पा - २
बर्ष: 54, महिला
जीव लाल सुवेदी
पाल्पा - २
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष