प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 64, पुरुष
अशोक कडेल
पर्सा - ३
बर्ष: 29, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 31, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 51, पुरुष