प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 44, पुरुष
स्वतन्त्र
विजयी 32842 मत
बर्ष: 35, पुरुष
रामयस झा
रौतहट - २
बर्ष: 67, पुरुष
शेख यार महमद
रौतहट - २
बर्ष: 68, पुरुष
बर्ष: 26, पुरुष
बर्ष: 63, पुरुष
पनी लाल साह
रौतहट - २
बर्ष: 44, पुरुष
मो.रईस आलम
रौतहट - २
बर्ष: 57, पुरुष
शेख सोवएल
रौतहट - २
बर्ष: 41, पुरुष