प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

दीपक कार्की
धनुषा - १
बर्ष: 58, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 30, पुरुष
राजदेव महतो
धनुषा - १
बर्ष: 62, पुरुष
जनार्दन मंडल
धनुषा - १
बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 53, पुरुष
साधु यादव
धनुषा - १
बर्ष: 64, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
बर्ष: 37, पुरुष
दामोदर चौहान
धनुषा - १
बर्ष: 49, पुरुष
बर्ष: 36, पुरुष
महेश लाल यादव
धनुषा - १
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष