प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

राम कुमार राई
उदयपुर - २
बर्ष: 50, पुरुष
भाष्कर राई
उदयपुर - २
बर्ष: 37, पुरुष
राम मणि पौडेल
उदयपुर - २
बर्ष: 53, पुरुष