प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 57, पुरुष
कमला पुन
गुल्मी - २
बर्ष: 36, महिला
रामलाल पाण्डे
गुल्मी - २
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 26, पुरुष
पदम थापा मगर
गुल्मी - २
बर्ष: 45, पुरुष
नारायण भट्टराई
गुल्मी - २
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 62, पुरुष
देवराज पाण्डे
गुल्मी - २
बर्ष: 30, पुरुष
बर्ष: 27, पुरुष
दामोदर भुसाल
गुल्मी - २
बर्ष: 49, पुरुष