प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

शम्भु नाथ साह
धनुषा - ३
बर्ष: 44, पुरुष
उमेश साह
धनुषा - ३
बर्ष: 56, पुरुष
पुनम चोधरी
धनुषा - ३
बर्ष: 56, महिला
बर्ष: 68, पुरुष
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
कृष्णा यादव
धनुषा - ३
बर्ष: 26, पुरुष
जीवन साह तेली
धनुषा - ३
बर्ष: 46, पुरुष
उमेश चौधरी
धनुषा - ३
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 54, महिला
राज कुमार साह
धनुषा - ३
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 53, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
शिलाकान्त झा
धनुषा - ३
बर्ष: 47, पुरुष
मो. जासिम नदाफ
धनुषा - ३
बर्ष: 34, पुरुष
बर्ष: 25, पुरुष
पुजा साह
धनुषा - ३
बर्ष: 25, महिला
बर्ष: 25, महिला
बर्ष: 55, पुरुष