प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

राज किशोर यादव
सिराहा - २
बर्ष: 49, पुरुष
चित्रलेखा यादब
सिराहा - २
बर्ष: 57, महिला
बर्ष: 53, पुरुष
शिव शंकर यादव
सिराहा - २
बर्ष: 27, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 50, पुरुष
राम रिझन यादब
सिराहा - २
बर्ष: 62, पुरुष
शिव कुमार यादव
सिराहा - २
बर्ष: 39, पुरुष
शिव राम यादव
सिराहा - २
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 49, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
देव कुमार यादव
सिराहा - २
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
परमेश्वर कामती
सिराहा - २
बर्ष: 40, पुरुष
शिब राम यादव
सिराहा - २
बर्ष: 46, पुरुष
दिलीप ठाकुर
सिराहा - २
बर्ष: 34, पुरुष
कारी राम यादव
सिराहा - २
बर्ष: 49, पुरुष
बर्ष: 29, पुरुष
बर्ष: 30, पुरुष