प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 40, पुरुष
गणेश देवकोटा
गोरखा - २
बर्ष: 52, पुरुष
प्रकाश थापा
गोरखा - २
बर्ष: 56, पुरुष
बर्ष: 99, पुरुष
बर्ष: 44, पुरुष