प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 73, पुरुष
जय कान्त राउत
सप्तरी - १
बर्ष: 49, पुरुष
बर्ष: 63, पुरुष
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 62, पुरुष
कविन्द्र यादब
सप्तरी - १
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 59, पुरुष
बर्ष: 51, पुरुष
बर्ष: 66, पुरुष
बर्ष: 41, पुरुष
फजिल मंसुरी
सप्तरी - १
बर्ष: 50, पुरुष
बर्ष: 28, पुरुष
नारायण ठाकुर
सप्तरी - १
बर्ष: 59, पुरुष