प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 48, पुरुष
बर्ष: 71, पुरुष
मान सिह विष्ट
बैतडी - १
बर्ष: 61, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष