प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
देशराम चौधरी
कैलाली - २
बर्ष: 45, पुरुष