प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 57, पुरुष
बर्ष: 40, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
विष्टन लावती
पाँचथर - १
बर्ष: 32, पुरुष
बर्ष: 41, पुरुष