प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

दिपक बहादुर सिंह
मकवानपुर - १
बर्ष: 61, पुरुष
बर्ष: 58, महिला
कमल थापा
मकवानपुर - १
बर्ष: 67, पुरुष
टाका राज थापा
मकवानपुर - १
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष
आईताराम तामाङ
मकवानपुर - १
बर्ष: 43, पुरुष
इन्द्र मान थिङ
मकवानपुर - १
बर्ष: 37, पुरुष
युवराज लामा
मकवानपुर - १
बर्ष: 40, पुरुष
सुरेन्द्र भट्टराई
मकवानपुर - १
बर्ष: 43, पुरुष
मन बहादुर दाहाल
मकवानपुर - १
बर्ष: 53, पुरुष
सान्त लाल भैल
मकवानपुर - १
बर्ष: 60, पुरुष
सङ्गीन श्रेष्‍ठ
मकवानपुर - १
बर्ष: 38, पुरुष
सुभाष पौडेल
मकवानपुर - १
बर्ष: 36, पुरुष