प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

महेश बस्नेत
इलाम - १
बर्ष: 62, पुरुष
बर्ष: 68, पुरुष
बर्ष: 57, पुरुष
बर्ष: 51, पुरुष